ผู้ตรวจการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ติดตามงานองค์กร

แข่งขันเปตอง อบจ มส ชนะเลิศ

นักกีฬาฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทย

previous arrow
next arrow
Slider

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ

เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานร่วมกับ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติ๊สท์ในประเทศไทย (Thailand Karen Baptist Convention)ด้านการช่วยเหลือเด็ก-เยาวชนพิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ เช่น การบำบัดฟื้นฟู บริการเสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษและเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทางและพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ครอบครัวเด็กพิการ ส่งเสริมความรู้ในชุมชน โรงเรียน สื่อวิทยุ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และศาสนามาตั้งแต่ ปี 2544 และได้ดำเนินงานในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก – เยาวชนพิการให้สามารถ ” ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ”

CDPD

ได้ทำงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนกว่า 50 หมู่บ้านใน 4 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าที่มีประชากรจำนวนมากและตั้งถิ่นฐานห่างไกลจากตัวเมือง อีกทั้งแต่ละชนเผ่าก็มีวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายที่แตกต่างกัน

ความสำเร็จขององค์กร

5 กิจกรรมหลักขององค์กร

ศูนย์บริการคนพิการ
ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ

ข่าวสาร

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้ต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานด้านคนพิการ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้ต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ลักษณะของการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

โครงการส่งเสริมอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 7 ราย เข้ารับเชคกู้ยืมเงินคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และ โครงการส่งเสริมอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นักศึกษาพิการ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้นำพานักศึกษาพิการ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง ในโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีของนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย รู้จักเล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา กศน.และคณะครู กศน.อำเภอแม่สะเรียง