ผู้ตรวจการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ติดตามงานองค์กร

แข่งขันเปตอง อบจ มส ชนะเลิศ

นักกีฬาฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทย

previous arrow
next arrow
Slider

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ

เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานร่วมกับ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติ๊สท์ในประเทศไทย (Thailand Karen Baptist Convention)ด้านการช่วยเหลือเด็ก-เยาวชนพิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ เช่น การบำบัดฟื้นฟู บริการเสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษและเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทางและพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ครอบครัวเด็กพิการ ส่งเสริมความรู้ในชุมชน โรงเรียน สื่อวิทยุ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และศาสนามาตั้งแต่ ปี 2544 และได้ดำเนินงานในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก – เยาวชนพิการให้สามารถ ” ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ”

CDPD

ได้ทำงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนกว่า 50 หมู่บ้านใน 4 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าที่มีประชากรจำนวนมากและตั้งถิ่นฐานห่างไกลจากตัวเมือง อีกทั้งแต่ละชนเผ่าก็มีวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายที่แตกต่างกัน

ความสำเร็จขององค์กร

5 กิจกรรมหลักขององค์กร

ศูนย์บริการคนพิการ
ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ

ข่าวสาร

นายไกสอน  เตียวประเสริฐ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับเด็กพิการ

นายไกสอน  เตียวประเสริฐ หัวหน้าสำนักงาน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานเชียงใหม่ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับเด็กพิการ

เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำนักศึกษาพิการของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาสตรีพิการ เด็กพิการ ผู้ดูแลคนพิการ  และครอบครัว จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ