admin

6 สิงหาคม, 2019

นายไกสอน  เตียวประเสริฐ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับเด็กพิการ

นายไกสอน  เตียวประเสริฐ หัวหน้าสำนักงาน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานเชียงใหม่ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับเด็กพิการ

admin

27 มิถุนายน, 2019

เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำนักศึกษาพิการของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

admin

26 มิถุนายน, 2019

การประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาสตรีพิการ เด็กพิการ ผู้ดูแลคนพิการ  และครอบครัว จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

admin

21 มิถุนายน, 2019

โครงการเสริมพลังขับเคลื่อนชมรมและองค์กรของคนพิการ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้จัด โครงการเสริมพลังขับเคลื่อนชมรมและองค์กรของคนพิการ

admin

3 พฤษภาคม, 2019

การศึกษาดูงานของ คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

นอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้มาศึกษาดูงานของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการในหัวข้อ “การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานกับกลุ่มคนพิการ “

admin

26 มีนาคม, 2019
1 2