หน้าแรก

CDPD Thailand | The Christian Center for the Develpment of People with Disabilities (CDPD)

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานร่วมกับ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติ๊สท์ในประเทศไทย (Thailand Karen Baptist Convention)ด้านการช่วยเหลือเด็ก-เยาวชนพิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ เช่น การบำบัดฟื้นฟู บริการเสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษและเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทางและพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ครอบครัวเด็กพิการ ส่งเสริมความรู้ในชุมชน โรงเรียน สื่อวิทยุ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และศาสนามาตั้งแต่ ปี 2544 และได้ดำเนินงานในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก – เยาวชนพิการให้สามารถ ” ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ”

CDPD  ได้ทำงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนกว่า 50 หมู่บ้านใน 4 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าที่มีประชากรจำนวนมากและตั้งถิ่นฐานห่างไกลจากตัวเมือง อีกทั้งแต่ละชนเผ่าก็มีวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
  • 2. เพื่อให้สวัสดิการแก่ผู้พิการด้าน การศึกษา สาธารณสุข สังคม และอาชีพ
  • 3.เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น การช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน การพูด การเข้าใจภาษา รวมถึงทักษะทางวิชาการ
  • 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครอบครัว ชุมชน และผู้สนใจ ในเรื่องการดูแล ช่วยเหลือคนพิการ การบำบัดฟื้นฟู และสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ
  • 5.เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เยาวชนพิการและครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูเด็กพิการ

Comments are closed.