นำพาคนพิการไปรับยาตามที่แพทย์ได้นัดไว้

นำพาคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 2 คน ไปรับยาตามที่แพทย์ได้นัดไว้ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากระบบการดูแลสุขภาพและสิทธิด้านการแพทย์ตาม โครงการประสานส่งต่อและติดตามคนพิการที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเฉพาะทาง

admin

25 พฤษภาคม, 2023

สร้างคน “ทำกสิกรรม” กับ จอบเปลี่ยนโลก

อบรม สร้าง คน “ทำกสิกรรมธรรมชาติ” กับ จอบเปลี่ยนโลก หลักสูตร การจัดการน้ำด้วยการ ออกแบบพื้นที่โดยพลังงานสะอาด รุ่นที่ 4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้คน พิการ ผู้ดูแลหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิถีการทำเกษตรตามหลักกสิกรรมมีองค์ความรู้ เท่าทันสถานการณ์โลกและพึ่งตัวเอป โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ปรัชญาป่า 5 ระดับ

admin

22 พฤษภาคม, 2023

นำพาคนพิการเข้าศึกษาต่อในการเปิดภาคเรียน

คนพิการเข้าศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 คน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 คน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการวัยเรียนแต่ละประเภทได้รับการ พัฒนาศักยภาพ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางการ ศึกษาตามที่รัฐกำหนด

admin

15 พฤษภาคม, 2023

ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเดียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ร่วมทั้ง คณะครูการศึกษาพิเศษ ครดนตรี ผู้ช่วยนักกายภาพบำาบัด ผู้อำานวยการ และ ผู้ปกครองเด็กพิการ และ คนพิการจำนวน 28 คน ได้จัดประชุมวางแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล (IEP) ณ ศูนย์คริสเดียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

admin

12 พฤษภาคม, 2023

แนะแนวผู้ปกครองเด็กพิการพบสถานศึกษาเฉพาะทาง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นางพรรณี โสภาสถาวรกุล ผู้ประสานงานและปฏิบัติงาน สังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง ได้นำพาเด็กพิการและผู้ปกครอง จำนวน 8 คน เข้าพบปะสถานศึกษาเฉพาะทาง ใน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการแนะแนวผู้ปกครองเด็กพิการพบสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิขั้นพื้นฐานได้รับการปฏิบัติที่ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

admin

20 เมษายน, 2023

กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 คณะครูและเจ้าหน้าที่ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง
ได้นำพานักเรียนพิการ จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ภายใต้โครงการ
การมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาศเรียนรู้
ประสบการณ์นอกห้องเรียนและประสบการณ์ทางสังคม ณ หมู่บ้านวังคัน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

admin

6 เมษายน, 2023

อบรมการให้บริการรถนั่งคนพิการ

เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566 นางจิตกัญญา บงกชผ่องอำไพ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด นายอรุณ ผาติลาภสกุล ช่างเทคนิค ของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ และตัวแทนคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 2 คน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การอบรมเรื่องการให้บริการรถนั่งคนพิการ – ระดับพื้นฐาน

admin

31 มีนาคม, 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศูนย์การเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่(ไมล่งยื โมเดล) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Frauke Kraas University of Cologne และคณะ จำนวน 60 ท่าน

admin

3 มีนาคม, 2023

ดนตรีแห่งการสรรเสริญ ครั้งที่ 2

Praise Garden Music Night #2 “ดนตรีแห่งการสรรเสริญ” เพื่อเป็นการ สื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อคนพิการ และความ พิการเพื่อนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

admin

3 มีนาคม, 2023

เซ็นสัญญาเอกสารการจ้างงาน

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาคน พิการ จำนวน 2 คน ไปเซ็นสัญญาเอกสารการจ้างงาน ตาม มาตรา 35 จากบริษัท สยามแมคโคร จำกัด เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิในการจ้างงานและให้โอกาสคนพิการได้ทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

admin

3 มีนาคม, 2023
1 2 4
Message us