โครงการติดตามเยี่ยมคนพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเฉพาะทางต่างๆ

เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้ดำเนินโครงการติดตามเยี่ยมคนพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเฉพาะทางต่างๆ ใน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดชลบุรี

admin

20 ตุลาคม, 2020

การฝึกอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางพรรณี โสภาสถาวรกุล ผู้ประสานงานและปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำพาคนพิการเข้ารับบริการด้านการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

admin

18 พฤษภาคม, 2020

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ร่วมกับชมรมเมาไม่ขับและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการได้รับทราบข้อมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความช่วยเหลือตามที่รัฐกำหนด ทั้งนี้มีจำนวนคนพิการ และผู้ดูแลกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน

admin

8 เมษายน, 2020

การแข่งขันรายการ Malaysian Para Race 2020 ระดับ C1

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง 2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Malaysian Para Race 2020 ระดับ C1 ประเภทเก็บคะแนนสะสมไปพาราลิมปิคประเทศญี่ปุ่น

admin

16 กุมภาพันธ์, 2020

งาน Praise Garden Music Night # 1

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้จัดงาน Praise Garden Music Night # 1 ณ ลานสนามศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ เพื่อเป็นการสื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ

admin

15 กุมภาพันธ์, 2020

โครงการประกอบและแจกจ่ายรถเข็น โดย องค์กร Burma Children Medical Fund

เมื่อวันที่ 22 – 23 ม.ค. 63 องค์กร Burma Children Medical Fund ได้ดำเนินโครงการประกอบและแจกจ่ายรถเข็นสำหรับเด็กพิการให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ จำนวน 14 คัน โดยมีเจ้าของทุนและคุณกาญจนา ธอร์นทัน ผู้อำนวยการ BCMF เข้าร่วมมอบในวันดังกล่าว

admin

22 มกราคม, 2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมและองค์กรคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

admin

10 มกราคม, 2020

เด็กนักเรียนพิการเข้าศึกษาต่อในภาคเรียน 2

เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำส่งเด็กนักเรียนพิการเข้าศึกษาต่อในภาคเรียน 2  จำนวน  20 ราย            5 โรงเรียน

admin

28 ตุลาคม, 2019

admin

6 สิงหาคม, 2019
1 2