การประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาสตรีพิการ เด็กพิการ ผู้ดูแลคนพิการ  และครอบครัว จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจตระหนักถึงความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ความรุนแรงในครอบครัว สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ให้กับเด็กพิการและสตรีพิการ  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของเด็กพิการและสตรีพิการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน