นายไกสอน  เตียวประเสริฐ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับเด็กพิการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายไกสอน  เตียวประเสริฐ หัวหน้าสำนักงาน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานเชียงใหม่ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับเด็กพิการ จำนวน 3 ชิ้น ณ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้