ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำคนพิการไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำคนพิการไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง มีจำนวนคนพิการเข้าร่วมทั้งสิ้น 27 คน