ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้ต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานด้านคนพิการ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้ต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ลักษณะของการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน