เด็กนักเรียนพิการเข้าศึกษาต่อในภาคเรียน 2

เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำส่งเด็กนักเรียนพิการเข้าศึกษาต่อในภาคเรียน 2  จำนวน  20 ราย            5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ 7 ราย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่  4 ราย  โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย       โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ราย และ วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี 2 ราย  โดยมีมีกิจกรรมการรายงานตัวกับครูประจำชั้นและครูหอพัก  การประชุมผู้ปกครอง การชี้แจงระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น