การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 บุคลากรศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมและองค์กรคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน