ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ร่วมกับชมรมเมาไม่ขับและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ร่วมกับชมรมเมาไม่ขับและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ร่วมกับชมรมเมาไม่ขับและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการได้รับทราบข้อมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความช่วยเหลือตามที่รัฐกำหนด ทั้งนี้มีจำนวนคนพิการ และผู้ดูแลกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน คนพิการและผุ้ดูแลได้รับมารับบริการเคสสงเคราะห์ ขอปรับสมุดบัญชีเงินกู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับชมรมคนพิการ