“เกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2565 นางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียวผู้อำนวยการปฏิบัติการ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ พร้อมบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเด็กพิการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและคนพิการได้มีกิจกรรมปฏิบัติร่วมกันเสริมสร้างความสามัคคี ภายในองค์กร และ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

Message us