วันลอยกระทง 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจินตนา กุยแก้ว หัวหน้าฝ่ายการศึกษาพิเศษ พร้อมคณะครูและนักเรียนพิการจำนวน 30 คน ได้จัดร่วมกันกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ณ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย นักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ ธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานประเพณีอันดีงาม ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสร้างเจตคติ ที่ดีต่อความพิการและคนพิการ ผลัดดันคนพิการและผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพ โดยมีส่วนร่วมในสังคม อย่างเต็มความสามารถ

Message us