ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวสายธาร ชวาลกิจสมบูณ์ ครูการศึกษาพิเศษตัวแทนจาก ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ารับโล่ประกาศ เกียรติคุณองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการ แก่คนพิการประจำปี 2565 ระดับดีมาก จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2565 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป