เซ็นสัญญาเอกสารการจ้างงาน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกนรัตน์ วนามงคลชัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานประจำ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาคน พิการ จำนวน 2 คน ไปเซ็นสัญญาเอกสารการจ้างงาน ตาม มาตรา 35 จากบริษัท สยามแมคโคร จำกัด เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิในการจ้างงานและให้โอกาสคนพิการได้ทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ณ โรงงานน้ำดื่มสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน