อบรมการให้บริการรถนั่งคนพิการ

เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566 นางจิตกัญญา บงกชผ่องอำไพ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด นายอรุณ ผาติลาภสกุล ช่างเทคนิค ของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ และตัวแทนคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 2 คน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การอบรมเรื่องการให้บริการรถนั่งคนพิการ – ระดับพื้นฐาน ณ ห้องRICD training center ชั้น 4 สถาบันเด็กราชนครินทร์ เซียงใหม่ โดยวัดถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติมความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งในบทบาททางเทคนิค และทางคลินิก ในการให้บริการรถนั่งคนพิการ โดยหลักสูตรนี้เป็นของ WHO ซึ่งประกอบด้วย วิธีการประเมินความต้องการรายบุคล การช่วยเหลือ เพื่อเลือกและปรับรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม การฝึกใช้งานและดูแลรถนั่งคนพิการแก่ผู้ใช้และผู้ดูแล การคัดแปลงรถนั่งอย่างง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายแต่ละคน ตลอดจนการติดตามผล