สร้างคน “ทำกสิกรรม” กับ จอบเปลี่ยนโลก

เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้ปานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ (ไมล่งยี โมเดล) ได้จัดอบรม สร้าง คน “ทำกสิกรรมธรรมชาติ” กับ จอบเปลี่ยนโลก หลักสูตร การจัดการน้ำด้วยการ ออกแบบพื้นที่โดยพลังงานสะอาด รุ่นที่ 4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้คน พิการ ผู้ดูแลหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิถีการทำเกษตรตามหลักกสิกรรมมีองค์ความรู้ เท่าทันสถานการณ์โลกและพึ่งตัวเอป โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ปรัชญาป่า 5 ระดับ การ ปลูกพืชตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การห่มดิน การทำปุ้ยน้ำ ปุ๋ยแห้ง Food mapping การจัดการขยะด้วยการผลิตแก๊สชีวภาพจาก มวลสัตว์ เศษอาหารและหญ้าเนเปีย เห็ด ป่าคืนถิ่น สร้างป่าสร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน การออกแบบพื้นที่บนทางชัน ทั้งนี้มีผู้เข้า ร่วมอบรม จำนวน 10 คน