เมื่อวันที่   16 มิถุนายน  2560  นางธนาภรณ์   พรมสุวรรณ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ   ได้มาเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (Best Practice)

Message us