การสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมและพิทักษ์สิทธิคนพิการที่อยู่ห่างไกล ตามระเบียบของกองทุน จำนวน  2,275,189 บาท มอบโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน