การศึกษาดูงานของ คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้มาศึกษาดูงานของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการในหัวข้อ  “การปฏิบัติงานด้นสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานกับกลุ่มคนพิการ