โครงการเสริมพลังขับเคลื่อนชมรมและองค์กรของคนพิการ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้จัด โครงการเสริมพลังขับเคลื่อนชมรมและองค์กรของคนพิการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติ จิตสำนึก พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายองค์กรของคนพิการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนชมรมของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เกียรติวิทยากร นายกิติ สืบสันติพงษ์ นายกสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว จ.ตาก และนายมนตรี แสงวัฒนรัตน์ อุปนายกสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว จ.ตาก พร้อมทีมงาน

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐผู้เกี่ยวข้องด้านงานของคนพิการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ นักพัฒนาชุมชนจากเทศบาลเมืองยวมใต้ และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้มีจำนวนคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จากอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมยเข้าร่วมทั้งสิ้น 22 คน เป็นคนพิการชาย 8 คน หญิง 14 คน