ประวัติความเป็นมา

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิคริสเตียนบริการ “แบ๊บติสท์” จัดตั้งขึ้นโดยแนวคิดของอดีตทีมแพทย์และพยาบาลมิชชันนารีซึ่งเคยทำงานในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย และ อ.แม่ลาน้อย และได้สัมผัสกับผู้ป่วยและผู้พิการที่อาศัยอยู่ตามเขตชนบทที่ขาดการดูแลและพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกมองข้ามจากคนในชุมชนรวมถึงถูกแยกออกจากสังคมด้วยความเชื่อ ภูมิหลังและวัฒนธรรมได้มีการดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก  กลุ่มผู้พิการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าและอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล  มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสต่อการเข้าถึงบริการจากรัฐทุกด้าน  ดังนั้นในปี พ.ศ. 2544 ทีมงานดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดำเนินงานโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน โดยมีแนวร่วมจากผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเป็นกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนในท้องถิ่น  ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีองค์กรเอกชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ   และในปี พ.ศ.2558 จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในฐานะองค์กรด้านคนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน (ระดับ ดีมาก)  ให้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดบริการให้คนพิการและครอบครัวในระดับพื้นที่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้คอยให้คำแนะนำและช่วยพิทักษ์สิทธิผู้พิการ   ปัจจุบันศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนกว่า 50 หมู่บ้านใน 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม)  จัดบริการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวทั้งเชิงรุกและรับโดยไม่เลือกปฏิบัติ  โดยมีเป้าหมายหลักของการดำเนินงานคือ “ให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ทุกด้าน พัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ และให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งทางด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา อาชีพ กีฬา การมีส่วนร่วมในสังคม  และการเข้าถึงสวัสดิการตามสิทธิของคนพิการ
  2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ครอบครัว  และผู้ดูแล
  3. เพื่อส่งเสริมร่วมมือและประสานงานกับองค์กรหรือสมาคมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคนพิการหรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
  4. เพื่อติดต่อสัมพันธ์กับองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  5. เพื่อเป็นหน่วยบริการในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทางด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา อาชีพ กีฬา การมีส่วนร่วมในสังคมสำหรับผู้พิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. ดำเนินการโดยร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
Message us