การจัดบริการ

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการดูแลผู้พิการ ส่งเสริมด้านการศึกษาและบำบัดฟื้นฟูผู้พิการและครอบครัวโดยดำเนินกิจกรรมอัน ได้แก่

1.การบำบัดฟื้นฟูคนพิการในชุมชน

2.บริการด้านการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาเฉพาะทาง บริการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วม

3.พัฒนาทักษะอาชีพและจัดหางานให้คนพิการ

4.ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ครอบครัวคนพิการ

5.เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อความพิการและคนพิการ

Message us