ประวัติ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 มาตรา 20/3 ที่ กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการสำหรับ องค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและสามารถให้บริการคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและใช้ประโยชน์จากสิทธิและสวัสดิการจากรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ตามกรอบงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้ดำเนินงานในพื้นที่4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อำเภอขุนยวม กิจกรรมหลักที่ให้บริการ ได้แก่ การให้บริการข่าวสาร การให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการและผู้ดูแลควรได้รับตามกฎหมาย จัดบริการประสานส่งต่อเด็กพิการให้ได้ศึกษาต่อในโรงเรียนเฉพาะทาง ประสานส่งต่อให้คนพิการได้รับการรักษาทางการแพทย์เฉพาะทาง,จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ,จัดบริการฝึกอาชีพให้คนพิการ จัดการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วม บริการบำบัดฟื้นฟูฯและจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กพิการ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความช่วยเหลือตามคนพิการร้องขอและตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด  รวมทั้งให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 
  2. เพื่อเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการหรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  3. เพื่อให้บริการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 
  4. เพื่อให้บริการช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  5. เพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 
  6. เพื่อจัดการศึกษาและสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กพิการ 

 

 

Message us