วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำองค์กรด้านการดูแลคนพิการรอบด้านและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ มีเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการและจิตวิญญาณ  เพื่อคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ดูแลอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ภายในปี 2573 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้คนพิการ และผู้ดูแลได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา อาชีพ จิตวิญญาณและสังคม  
  2. สร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพของผู้พิการอย่างเต็มความสามารถ ผลักดันให้คนพิการและผู้ดูแล มีบทบาทในสังคมอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่าย เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4. ส่งเสริมการเป็นองค์กรต้นแบบตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อความพิการและคนพิการ  ผลักดันคนพิการและผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพ โดยมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มความสามารถ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันให้คนพิการและผู้ดูแลแสดงศักยภาพมีส่วนร่วมในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5. คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

Message us