งาน Praise Garden Music Night # 1

งาน Praise Garden Music Night # 1

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้จัดงาน Praise Garden Music Night # 1 ณ ลานสนามศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ เพื่อเป็นการสื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการเพื่อนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เด็กนักเรียนและเยาวชน เครือข่าย องค์กรคนพิการ หน่วยงานรัฐ เอกชน และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน รายละเอียดกิจกรรมได้แก่ การแสดงเดี่ยวเปียโน ไวโอลิน ของเด็กพิการ และเยาวชนทั่วไประดับประถม มัธยมศึกษา ใน อ.แม่สะเรียง