นำพาคนพิการเข้าศึกษาต่อในการเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางพรรณี โสภาสถาวรกุล ผู้ประสานงานและปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเดียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้น่พา คนพิการเข้าศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 คน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 คน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการวัยเรียนแต่ละประเภทได้รับการ พัฒนาศักยภาพ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางการ ศึกษาตามที่รัฐกำหนด