การฝึกอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

การฝึกอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางพรรณี  โสภาสถาวรกุล ผู้ประสานงานและปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ  อ.แม่สะเรียง              จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำพาคนพิการเข้ารับบริการด้านการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน  303 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  โดยมีคนพิการชายที่เข้ารับการฝึกอาชีพการเกษตร จำนวน 1 คน  และคนพิการหญิงเข้ารับการฝึกอาชีพตัดเย็บ  จำนวน 2 คน  โดยมี นางสาวระรินทร์ทิพย์  เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับการรายงานตัวพร้อมชี้แจงหลักสูตรที่จะศึกษา รายละเอียดและระเบียบของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ให้กับคนพิการและผู้ปกครอง