ดนตรีแห่งการสรรเสริญ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้จัดกิจกรรม Praise Garden Music Night #2 “ดนตรีแห่งการสรรเสริญ” เพื่อเป็นการ สื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อคนพิการ และความ พิการเพื่อนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อความ พิการและคนพิการ ผลักดันคนพิการและผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพอย่างมีส่วนร่วมในสังคมเต็ม ความสามารถในกิจกรรมประกอบโดย การแข่งเล่นเยโน การตอบคำถามเกี่ยวกับโน้ตเพลง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งถือเป็นการ เปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดง ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถให้สังคมและบุคคลภายนอกได้รับรู้ อีกทางหนึ่ง ณ สำนักงานคริสตจักรเขตแม่สะเรียง(ศรีดอนชัย)

Message us