ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเดียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ร่วมทั้ง คณะครูการศึกษาพิเศษ ครดนตรี ผู้ช่วยนักกายภาพบำาบัด ผู้อำานวยการ และ ผู้ปกครองเด็กพิการ และ คนพิการจำนวน 28 คน ได้จัดประชุมวางแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล (IEP) ณ ศูนย์คริสเดียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน