เด็กนักเรียนพิการเข้าศึกษาต่อในภาคเรียน 2

เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำส่งเด็กนักเรียนพิการเข้าศึกษาต่อในภาคเรียน 2  จำนวน  20 ราย            5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ 7 ราย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่  4 ราย  โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย       โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ราย และ วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี 2 ราย  โดยมีมีกิจกรรมการรายงานตัวกับครูประจำชั้นและครูหอพัก  การประชุมผู้ปกครอง การชี้แจงระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้ต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานด้านคนพิการ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้ต้อนรับผู้ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ลักษณะของการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

โครงการส่งเสริมอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 7 ราย เข้ารับเชคกู้ยืมเงินคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และ โครงการส่งเสริมอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นักศึกษาพิการ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้นำพานักศึกษาพิการ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง ในโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีของนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย รู้จักเล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา กศน.และคณะครู กศน.อำเภอแม่สะเรียง

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำคนพิการไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำคนพิการไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง มีจำนวนคนพิการเข้าร่วมทั้งสิ้น 27 คน

นายไกสอน  เตียวประเสริฐ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับเด็กพิการ

นายไกสอน  เตียวประเสริฐ หัวหน้าสำนักงาน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำนักงานเชียงใหม่ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับเด็กพิการ

เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำนักศึกษาพิการของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาสตรีพิการ เด็กพิการ ผู้ดูแลคนพิการ  และครอบครัว จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ